Categories

1.- OBJECTE I GENERALITATS


Les presents Condicions Generals d'Ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat regulen l'ús del lloc web www.bisbalceram.com (en endavant "el lloc web"), de la qual Bisbal Ceram, S.L. (D'ara en endavant L'EMPRESA) amb NIF G55082861 i domicili fiscal a Ctra. C66, km 12,5 17121 Corça (Girona) és titular.
Les Condicions Generals de Venda i d'Ús de L'EMPRESA descrites a continuació, defineixen els drets i obligacions de Bisbal Ceram, S.L. i els seus Clients en el marc de la seva pàgina web www.bisbalceram.com. El mer accés al lloc web i la realització de comerç electrònic en el mateix suposa l'acceptació d'aquestes condicions d'ús.
A través del seu lloc www.bisbalceram.com, L'EMPRESA proporciona informació sobre els seus productes i ofereix la possibilitat de la seva adquisició. A causa del contingut i la finalitat del lloc web, les persones que vulguin beneficiar-se dels seus serveis (compra de productes oferts) han de comptar amb la condició de "CLIENT", la qual adquireixen completant el formulari de registre i seguint els passos que L'EMPRESA posteriorment comunica a través de correu electrònic.
Un cop formalitzada la comanda, és a dir, amb l'acceptació de les condicions d'ús i la confirmació del procés de compra, L'EMPRESA enviarà un correu electrònic al CLIENT confirmant els detalls de la compra realitzada.
L'EMPRESA acceptarà cancel·lacions de comandes quan es sol·licitin abans de l'enviament d'aquest. Per realitzar la cancel·lació ha de sol·licitar-ho mitjançant un correu electrònic a bisbalceram@gmail.com
Per a qualsevol tipus de dubte, consulta o suggeriment, pot enviar els seus comentaris mitjançant e-mail a bisbalceram@gmail.com


2.- INFORMACIÓ SOBRE PRODUCTE

Les descripcions i dades tècniques dels productes exposats en el Lloc Web es realitzen en base a la informació proporcionada pels diferents fabricants. A més les dades donades sobre cada producte, així com les fotografies o vídeos relatius als mateixos i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web de L'EMPRESA, són exposats en www.bisbalceram.com a manera orientativa .
No obstant això, els usuaris del lloc web són conscients i accepten que part de la informació continguda podria ser incorrecta, estar incompleta, antiquada o contenir errors tipogràfics. L'EMPRESA no està obligada a actualitzar el contingut d'aquest lloc i no serà responsable de la no actualització de la informació. És d'exclusiva responsabilitat de l'usuari avaluar l'exactitud i / o utilitat de qualsevol informació, consell, opinió, o qualsevol altre contingut disponible a través d'aquest lloc.


3.- PREUS

Tots els preus dels productes que s'indiquen a través de la pàgina web inclouen l'IVA i els altres impostos que pogués correspondre. No obstant això, aquests preus no inclouen les despeses corresponents a l'enviament dels productes, que es detallen a part i han de ser acceptats pel client.
Bisbalceram.com es reserva en cada moment i unilateralment el dret a la modificació del preu dels productes i serveis oferts a través de la seva pàgina web. Per garantir al client la certesa i seguretat del preu dels seus productes, aquest serà el vigent en la publicitat coincident amb el moment de formalitzar la comanda.
En funció del mitjà de pagament adoptat pel CLIENT (Paypal), es deriven unes despeses (o comissions) que sol·liciten les entitats bancàries o Paypal. Des Bisbalceram.com, els indiquem que en la seva política de preus, ha decidit córrer amb aquestes despeses perquè el CLIENT pagui únicament el preu real del producte, sense increments de cap tipus en la seva factura final de compra.


4.- FORMES DE PAGAMENT


Segons la legislació vigent, informem que en realitzar una comanda en Bisbalceram.com, el CLIENT haurà de fer el pagament de l'import íntegre de la seva comanda (inclou l'import dels productes sol·licitats, així com l'import de les despeses d'enviament si n'hi ha) , previ a la recepció de la comanda.
Realitzant una comanda a Bisbalceram.com li oferim la possibilitat de pagar d'alguna de les següents formes:
• Amb targeta de crèdit o dèbit: Acceptem pagaments amb Visa, Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners Club i JCB. En cap moment podem veure ni tenir accés a les dades de la seva targeta, ja que la transacció es realitza mitjançant avançats protocols de seguretat. A Bisbalceram.com únicament li arriba una confirmació de l'entitat bancària del pagament efectuat.
• Paypal: és una forma de pagament molt acceptada, sent no només còmode per al client sinó molt segur. El pagament és automàtic i Bisbalceram.com rep una notificació a l'instant per a procedir ràpidament a la gestió de la comanda.
El tiquet o comprovant de compra que correspon a la comanda de compra estarà disponible i es podrà visualitzar en www.bisbalceram.com.


5.- TERMINIS I LLOC DE LLIURAMENT


5.1.- Lliurament del producte
L'EMPRESA es compromet a lliurar el producte a l'adreça que el CLIENT assenyali al formulari de comanda. Per tal d'optimitzar el lliurament, agraïm al CLIENT que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat dins l'horari laboral habitual.
L'EMPRESA no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament introduïda pel CLIENT en el formulari de comanda no s'ajusti a la realitat o hagin estat omesos dades.
L'EMPRESA informa al CLIENT que és possible, per raons logístiques, que una mateixa comanda es divideixi en diversos lliuraments, no afectant al cost del port.
5.2.- Termini de Lliurament
El termini de lliurament fixat variarà en funció del producte seleccionat. Els terminis de lliurament habitual oscil·len aproximadament entre 48 i 72 hores (per a lliuraments d'articles en estoc i adreça de lliurament en la península), i pot arribar a un màxim de 10 dies laborals per a aquells articles dels quals no es disposi d'estoc en el moment de la compra, a comptar des del moment en què Bisbalceram.com té constància del pagament realitzat.
Per lliuraments a les Balears, el termini ronda entre 2 i 4 dies per en estoc i 10/14 dies per a articles sense estoc en el moment de la compra.
En el cas dels lliuraments en països de la U.E. en els quals se serveix, els diferents terminis van dels 5 als 8 dies, en funció del país de destinació. En cas de no tenir estoc, aquest termini pot arribar a veure incrementat en 7/10 dies aproximadament
Aquests terminis són mitjans, i per tant una estimació. Per això, és possible que variïn per raons logístiques o de força major. En cas de retards en els lliuraments, L'EMPRESA informarà els seus clients en quant tingui coneixement.
En el cas de retards en el lliurament de les comandes imputables a L'EMPRESA, el CLIENT podrà cancel·lar la comanda d'acord amb el procediment descrit en l'apartat DESISTIMENT I DEVOLUCIÓ. No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en què la comanda hagi estat posat a disposició del CLIENT per part de la companyia de transport dins el termini acordat o no hagi pogut ser lliurat per causa atribuïble al CLIENT.
5.4.- Diligència en el lliurament
El CLIENT haurà de comprovar en el moment del lliurament el bon estat del paquet davant el transportista que, per compte de L'EMPRESA, realitzi el lliurament del producte sol·licitat, indicant a l'albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar a l'embalatge. Si, posteriorment, un cop revisat el producte, el CLIENT detectés qualsevol incidència com cop, ruptura, indicis d'haver estat obert o qualsevol desperfecte causat per l'enviament, el CLIENT es compromet a comunicar-ho a l'EMPRESA via email en el menor termini de temps possible, abans de les següents 24 hores des del lliurament. A partir d'aquest moment no s'atendran incidències d'aquest tipus.

6.- DESISTIMENT I DEVOLUCIÓ

El termini de desistiment conclourà als 14 dies naturals comptats a partir del dia que el CLIENT o un tercer per ell indicat, diferent del transportista, adquireixi la possessió material dels béns sol·licitats.
L'EMPRESA només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:
1. El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original, sense haver estat desprecintat i en perfectes condicions.
2. L'enviament s'ha de fer usant la mateixa caixa en què ha estat rebut per protegir el producte. En el supòsit que no es pugui fer amb la caixa amb la qual es va lliurar, el CLIENT haurà de tornar-lo en una caixa protectora per tal que el producte arribi al magatzem de L'EMPRESA amb les màximes garanties possibles.
3. S'ha d'incloure una còpia de l'albarà de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats.
4. El dret de desistiment no serà aplicable als productes precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
La no devolució del producte en el seu embalatge original comporta implícita una depreciació del valor d'aquest, que serà estimada pels nostres tècnics en funció de les condicions en què sigui retornat.
El CLIENT serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació dels mateixos diferent de la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el funcionament.
Per exercir el dret de desistiment, ha de notificar a l'EMPRESA a través de telèfon +34 972.630.787 o correu electrònic bisbalceram@gmail.com la seva decisió de desistir del contracte indicant-nos els productes i el número de comanda que podrà trobar a l'albarà de lliurament.
Un cop notificat el desistiment a Bisbalceram.com, l'EMPRESA indicarà per email al CLIENT la direcció de devolució i el procediment a seguir en l'enviament del paquet.
El CLIENT haurà de tornar els productes a Bisbalceram.com, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte a l'EMPRESA. Es considera complert el termini si el CLIENT efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini de 14 dies naturals.
Segons la legislació vigent el CLIENT suportarà els costos directes de devolució dels béns.
En cas de Desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informe de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.
Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.
Els costos i riscos vinculats a la devolució del producte seran a càrrec del remitent. Tota devolució que no hagi estat pagada pel CLIENT en el moment de l'enviament no serà acceptada.
En el cas dels productes defectuosos o que no corresponguin a la comanda realitzada pel CLIENT, les despeses de devolució aniran a càrrec de bisbalceram.com.
La devolució dels productes defectuosos o que no corresponguin a la comanda realitzada pel client, donarà lloc a un reemborsament en un import igual al preu que va pagar pel producte retornat. El reemborsament inclourà, així mateix, les possibles despeses d'enviament que el CLIENT hagués satisfet per l'enviament del producte al fer la comanda.


7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu: marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, ..., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de software continguts en la pàgina web www .bisbalceram.com) són propietat de Bisbalceram.com o de les empreses majoristes i fabricants dels productes i serveis oferts. Per tant estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial i protegits per la legislació espanyola i internacional.
Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent d'bisbalceram.com, o, si escau, de l'empresa majorista o del fabricant del producte titular dels drets, no està permès utilitzar, copiar, distribuir, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi d'una utilització normal i necessària per a la visita de la pàgina i l'ús dels serveis oferts.
L'accés als serveis subministrats no suposa per part de bisbalceram.com renúncia, transmissió ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d'aquests drets, sens perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s'exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d'aquests drets, s'utilitzi sense fins comercials i exclusivament per a informació personal del CLIENT.

La responsabilitat derivada de l'ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers continguts en aquesta pàgina de manera il·lícita o que transgredeixi la moralitat, l'honor o la intimitat i la bona fe, correspondrà exclusivament a l'usuari, eximint en tot cas a bisbalceram.com de qualsevol responsabilitat que es derivi d'aquestes conductes.


9.- POLÍTICA DE COOKIES.


Una galeta és un petit fitxer de text que s'emmagatzema en el seu navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que el web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta pàgina. Les galetes solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d'ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d'usuari, etc. L'objectiu de la galeta és adaptar el contingut de la web al seu perfil i necessitats, sense cookies els serveis oferts per qualsevol pàgina es veurien minvats notablement.
9.1.- Notes addicionals
• Ni aquest web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de galetes.
• Els navegadors web són les eines encarregades d'emmagatzemar les galetes i des d'aquest lloc d'efectuar el seu dret a eliminació o desactivació de les mateixes. Ni aquest web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les galetes per part dels esmentats navegadors.
• En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació de les mateixes.
• En el cas de les galetes de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les galetes en els servidors als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en què sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Segons Google no guarda la seva adreça IP. Google Inc és una companyia adherida a l'Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d'acord amb la normativa europea. Podeu consultar informació detallada referent a això en aquest enllaç. Si desitja informació sobre l'ús que Google dóna a les galetes li adjuntem aquest altre enllaç.
• Si encara necessita més informacions pot anar a la web de l'agència Espanyola de protecció de dades i llegir la documentació original publicada aquí.

10.- MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS


L'EMPRESA es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del lloc web, així com les presents Condicions Generals. Per això, L'EMPRESA recomana al CLIENT llegir atentament cada vegada que accedeixi al Lloc Web.
Clients i Usuaris sempre disposaran d'aquestes Condicions d'Ús en un lloc visible, lliurement accessible per totes les consultes vulgui realitzar. En qualsevol cas, l'acceptació de les condicions d'ús serà un pas previ i indispensable a l'adquisició de qualsevol producte disponible a través d'www.bisbalceram.com.
11.- Llei aplicable i ARBITRATGE
Aquest lloc es troba situat i és operat des d'Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d'Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflicte de lleis. En aquells casos en què l'usuari no tingui la condició de Client, o que tingui el seu domicili fora d'Espanya, L'EMPRESA i l'usuari se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Girona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.
Si l'usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d'Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis locals aplicables.